ปฎิทินการรับสมัครนักเรียน

นักเรียนม.3เดิม(โควตา)

สมัครโควตานักเรียนม.3เดิม

กำหนดการการรับสมัครโควตา

3 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครผ่านเว็บไซต์ student.co.th
4 มีนาคม 2563 สอบประมวลความรู้ 5 วิชา
31 มีนาคม 2563 ประกาศผลการคัดเลือก
4 เมษายน 2563 รายงานตัว
7 เมษายน 2563 มอบตัว

ห้องเรียนพิเศษ

แจ้งความจำนงห้องเรียนพิเศษ

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรับสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

  1. แจ้งความจำนงเพื่อเข้าศึกษาต่อผ่านเว็บไซต์ mis.thanyarat.ac.th:8899
  2. นักเรียนมาสมัครด้วยตัวเองตั้งแต่วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 - 16.00 ณ ห้องสมุดโรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 2
  3. โรงเรียนพิมพ์ใบสมัครและออกบัตรประจำตัวผู้สมัครให้กับนักเรียน

ห้องเรียนปกติ

แจ้งความจำนงห้องเรียนปกติ

ยังไม่เปิดรับสมัคร